Tak aby len Tibor nepísal stále o pyramídach, rozhodla som sa vám aj ja jednu priblížiť. Zamyslenie nad naplnením svojho života je pre niektorých skvelý pocit, pre iných zas sklamaním. Dobrá správa však je , že iba my sami to môžeme zmeniť.

Napĺňanie svojich potrieb, by malo byť našou každodennou úlohou a zároveň potešením.

Maslowova pyramída je hierarchia ľudských potrieb, ktorú definoval americký psychológ Abraham Harold Maslow v roku 1943. Podľa tejto teórie má človek päť základných potrieb.

 

  • fyziologické potreby
  • potreba bezpečia, istoty
  • potreba lásky, prijatia, spolupatričnosti
  • potreba uznania, úcty, sebarealizácie
  • potreba transcendencie

 

 

Prvé štyri kategórie Maslow označuje ako nedostatkové potreby a piatu kategóriu ako potreby bytia alebo rastové potreby,sebarozvojové.

 

Všeobecne platí, že nižšie položené potreby sú významnejšie a ich aspoň čiastočné uspokojenie je podmienkou pre vznik menej naliehavých a vývojovo vyšších potrieb. Toto však nie je možné tvrdiť bezvýhradne a je dokázané, že uspokojovanie vyšších potrieb (estetických, duchovných) môže napomôcť v krajných situáciách ľudského života, v ktorých je možnosť uspokojovania nižších potrieb obmedzená, alebo znemožnená

 

 

 

Fyziologické potreby

  • sú potreby organizmu a majú najvyššiu prioritu.

Skladajú sa prevažne z týchto potrieb:

– potreba dýchania

– potreba regulácie telesnej teploty

– potreba vody

– potreba spánku

– potreba prijímania potravy

– potreba vylučovania

– potreba fyzickej aktivity a rozmnožovania

Z hľadiska koncepcie psychosomatiky sem patrí strach o život, strach zo smrti.

 

Potreby bezbečia a istoty

Hneď ako sú naplnené fyziologické potreby, začnú narastať potreby istoty:

– istota zamestnania

– istota príjmu a prístupu k zdrojom

– fyzická bezpečnosť – ochrana pred násilím a agresiou

– morálna a fyziologická istota

– istota rodiny

– istota zdravia

Z hľadiska koncepcie psychosomatiky sem patrí útok na integritu, či už jednotlivca, alebo jeho rodiny

 

Potreba lásky a spolupatričnosti – sociálne potreby.

Tie sa vo všeobecnosti skladajú z citových vzťahov ako napr.:

– priateľstvo

– partnerský vzťah

– potreba mať rodinu

Z hľadiska koncepcie psychosomatiky sem patrí strach z odmietnutia

 

Potreba uznania, úcty- sebarealizácia

– potreba uznania

– potreba úcty

– potreba ocenenia

…patrií sem aj sebeúcta….nízke sebavedomie môže spôsobovať problém práve na tejto úrovni, keď očakávame ocenenie od druhých a sami sebe neveríme.

Sebarealizácia je inštinktívna potreba naplniť svoje schopnosti a zámery. Paradoxom tejto doby je práve to, že mnohí ľudia uprednostňujú kľud a pohodlie pred sebarealizáciou.

Z hľadiska koncepcie psychosomatiky sem patrí strach z nedokonalosti, strach zo zlyhania.

 

Maslow definoval sebarealizovaných ľudí takto:

– Prijímajú okolnosti života (vrátane seba) namiesto toho, aby ich odmietali alebo sa im vyhýbali.

– Sú spontánni v tvorbe myšlienok a činov.

– Sú tvoriví.

– Zaujímajú sa o riešenie problémov, často aj o riešenie problémov iných ľudí. Riešenie týchto problémov hrá v ich živote často kľúčovú rolu.

– Cítia blízkosť iných ľudí a všeobecne si vážia život.

– Majú vnútornú etiku, ktorá je nezávislá od vonkajšej autority.

– Posudzujú iných bez predsudkov, spôsobom, ktorý možno považovať za objektívny.

 

 

Sebatranscendencia

Na vrchole pyramídy sa nachádza sebatranscendencia, niekedy nazývaná aj duchovné potreby.

Je to vedomé žitie, kde už človek vie spracovať každodenné emocionálne konflikty a vyhodnotiť tak, aby neboli bojom o prežitie.

 

Maslow verí, že by sme mali skúmať a rozvíjať vrcholné zážitky (krátke a zriedkavé momenty inšpirácie, extázy, uvoľnenia tvorivej energie) ako cestu k dosahovaniu osobného rastu a naplnenia. Jednotlivci s najväčšími predpokladmi k dosahovaniu vrcholných zážitkov sú zrelí, zdraví a sebanaplnení. Každý človek je schopný mať vrcholné zážitky. Tí, ktorí ich nemajú, ich nejakým spôsobom potlačili alebo zabránili ich vzniku.

 

Keď neáme naplnené tieto potreby až na hranicu existencie vzniká trauma na rôznych úrovniach.

 

 

Zdroj: Výcvik traumatreatment, Praha, Milan Hořínek